بازنشانی شناساننده‌ها

پرش به: ناوبری، جستجو
بازنشانی شناساننده‌ها

شما می توانید شناساننده‌ها که اجازهٔ دسترسی به برخی داده‌های خصوصی مرتبط با حسابتان را می‌دهد بازنشانی کنید. در صورتی باید این کار را انجام دهید که تصادقاً آن‌ها را با کسی در میان گذاشته‌اید یا به حسابتان نفوذ شده است.

 

بازگشت به ویژه:ترجیحات.