الگو:Time ago

از IRMUG
پرش به: ناوبری، جستجو

{{#iferror: {{#time:U| }}

|الگو:Error
|{{#ifexpr:{{#time:U}}>={{#time:U|}}

|{{#switch:{{#if:{{#switch:{{#if:

  |{{{magnitude}}}
  |{{{min_magnitude}}}
 }}
 |years  = 6
 |months = 5
 |weeks  = 4
 |days  = 3
 |hours  = 2
 |minutes = 1
 |seconds
 |#default= 0
 }}|{{#expr:{{#if:{{#if:
 |0
 |{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 120   ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 7200   ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 172800  ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 5356800 ) | 2 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 63115200 ) | 1 | 0 }}
 }}
 }}|{{#if:|{{#ifexpr:({{#switch:{{#if:
  |{{{magnitude}}}
  |{{{min_magnitude}}}
 }}
 |years  = 6
 |months = 5
 |weeks  = 4
 |days  = 3
 |hours  = 2
 |minutes = 1
 |seconds
 |#default= 0
 }})>({{#if:
 |0
 |{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 120   ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 7200   ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 172800  ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 5356800 ) | 2 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 63115200 ) | 1 | 0 }}
 }}
 }})|{{#ifexpr:({{#switch:{{#if:
  |{{{magnitude}}}
  |{{{min_magnitude}}}
 }}
 |years  = 6
 |months = 5
 |weeks  = 4
 |days  = 3
 |hours  = 2
 |minutes = 1
 |seconds
 |#default= 0
 }})>({{{3}}})|{{#switch:{{#if:
  |{{{magnitude}}}
  |{{{min_magnitude}}}
 }}
 |years  = 6
 |months = 5
 |weeks  = 4
 |days  = 3
 |hours  = 2
 |minutes = 1
 |seconds
 |#default= 0
 }}|{{{3}}}}}|{{#ifexpr:({{#if:
 |0
 |{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 120   ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 7200   ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 172800  ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 5356800 ) | 2 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 63115200 ) | 1 | 0 }}
 }}
 }})>({{{3}}})|{{#if:
 |0
 |{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 120   ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 7200   ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 172800  ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 5356800 ) | 2 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 63115200 ) | 1 | 0 }}
 }}
 }}|{{{3}}}}}}}|{{#ifexpr:({{#switch:{{#if:
  |{{{magnitude}}}
  |{{{min_magnitude}}}
 }}
 |years  = 6
 |months = 5
 |weeks  = 4
 |days  = 3
 |hours  = 2
 |minutes = 1
 |seconds
 |#default= 0
 }})>({{#if:
 |0
 |{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 120   ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 7200   ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 172800  ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 5356800 ) | 2 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 63115200 ) | 1 | 0 }}
 }}
 }})|{{#switch:{{#if:
  |{{{magnitude}}}
  |{{{min_magnitude}}}
 }}
 |years  = 6
 |months = 5
 |weeks  = 4
 |days  = 3
 |hours  = 2
 |minutes = 1
 |seconds
 |#default= 0
 }}|{{#if:
 |0
 |{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 120   ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 7200   ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 172800  ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 5356800 ) | 2 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 63115200 ) | 1 | 0 }}
 }}
 }}}}}}|{{#switch:{{#if:
  |{{{magnitude}}}
  |{{{min_magnitude}}}
 }}
 |years  = 6
 |months = 5
 |weeks  = 4
 |days  = 3
 |hours  = 2
 |minutes = 1
 |seconds
 |#default= 0
 }}}}}}|}}
|0 = {{#expr:floor(abs({{#time:U}}-{{#time:U|}}))}} second
|1 = {{#expr:floor(abs({{#time:U}}-{{#time:U|}})/60)}} minute
|2 = {{#expr:floor(abs({{#time:U}}-{{#time:U|}})/3600)}} hour
|3 = {{#expr:floor(abs({{#time:U}}-{{#time:U|}})/86400)}} day
|4 = {{#expr:floor(abs({{#time:U}}-{{#time:U|}})/604800)}} week
|5 = {{#expr:floor(abs({{#time:U}}-{{#time:U|}})/2678400)}} month
|6 = {{#expr:floor(abs({{#time:U}}-{{#time:U|}})/31557600)}} year

}} ago |{{#switch:{{#if:{{#switch:{{#if:

  |{{{magnitude}}}
  |{{{min_magnitude}}}
 }}
 |years  = 6
 |months = 5
 |weeks  = 4
 |days  = 3
 |hours  = 2
 |minutes = 1
 |seconds
 |#default= 0
 }}|{{#expr:{{#if:{{#if:
 |0
 |{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 120   ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 7200   ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 172800  ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 5356800 ) | 2 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 63115200 ) | 1 | 0 }}
 }}
 }}|{{#if:|{{#ifexpr:({{#switch:{{#if:
  |{{{magnitude}}}
  |{{{min_magnitude}}}
 }}
 |years  = 6
 |months = 5
 |weeks  = 4
 |days  = 3
 |hours  = 2
 |minutes = 1
 |seconds
 |#default= 0
 }})>({{#if:
 |0
 |{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 120   ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 7200   ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 172800  ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 5356800 ) | 2 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 63115200 ) | 1 | 0 }}
 }}
 }})|{{#ifexpr:({{#switch:{{#if:
  |{{{magnitude}}}
  |{{{min_magnitude}}}
 }}
 |years  = 6
 |months = 5
 |weeks  = 4
 |days  = 3
 |hours  = 2
 |minutes = 1
 |seconds
 |#default= 0
 }})>({{{3}}})|{{#switch:{{#if:
  |{{{magnitude}}}
  |{{{min_magnitude}}}
 }}
 |years  = 6
 |months = 5
 |weeks  = 4
 |days  = 3
 |hours  = 2
 |minutes = 1
 |seconds
 |#default= 0
 }}|{{{3}}}}}|{{#ifexpr:({{#if:
 |0
 |{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 120   ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 7200   ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 172800  ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 5356800 ) | 2 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 63115200 ) | 1 | 0 }}
 }}
 }})>({{{3}}})|{{#if:
 |0
 |{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 120   ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 7200   ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 172800  ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 5356800 ) | 2 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 63115200 ) | 1 | 0 }}
 }}
 }}|{{{3}}}}}}}|{{#ifexpr:({{#switch:{{#if:
  |{{{magnitude}}}
  |{{{min_magnitude}}}
 }}
 |years  = 6
 |months = 5
 |weeks  = 4
 |days  = 3
 |hours  = 2
 |minutes = 1
 |seconds
 |#default= 0
 }})>({{#if:
 |0
 |{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 120   ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 7200   ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 172800  ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 5356800 ) | 2 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 63115200 ) | 1 | 0 }}
 }}
 }})|{{#switch:{{#if:
  |{{{magnitude}}}
  |{{{min_magnitude}}}
 }}
 |years  = 6
 |months = 5
 |weeks  = 4
 |days  = 3
 |hours  = 2
 |minutes = 1
 |seconds
 |#default= 0
 }}|{{#if:
 |0
 |{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 120   ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 7200   ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 172800  ) | 1 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 5356800 ) | 2 | 0 }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / 63115200 ) | 1 | 0 }}
 }}
 }}}}}}|{{#switch:{{#if:
  |{{{magnitude}}}
  |{{{min_magnitude}}}
 }}
 |years  = 6
 |months = 5
 |weeks  = 4
 |days  = 3
 |hours  = 2
 |minutes = 1
 |seconds
 |#default= 0
 }}}}}}|}}
|0 = {{#expr:floor(abs({{#time:U}}-{{#time:U|}}))}} second's
|1 = {{#expr:floor(abs({{#time:U}}-{{#time:U|}})/60)}} minute's
|2 = {{#expr:floor(abs({{#time:U}}-{{#time:U|}})/3600)}} hour's
|3 = {{#expr:floor(abs({{#time:U}}-{{#time:U|}})/86400)}} day's
|4 = {{#expr:floor(abs({{#time:U}}-{{#time:U|}})/604800)}} week's
|5 = {{#expr:floor(abs({{#time:U}}-{{#time:U|}})/2678400)}} month's
|6 = {{#expr:floor(abs({{#time:U}}-{{#time:U|}})/31557600)}} year's

}} time }} }} {{#ifeq: Time ago | sandbox

|
الگو:Template sandbox notice

}}{{#switch:

 {{#if:
 | {{{demospace}}}  
 | {{#ifeq:الگو|الگو
  | template
  | other
  }}
 }}

| template = {{#ifeq: | sysop

 | {{#ifeq:{{#switch:{{#switch:{{#ifeq:-|-sysop|move|}}
 |semi
 |autoconfirmed=semi
 |administrator
 |full
 |sysop=indef
 |move=move
 |#default=indef}}
 |move={{#ifeq:
   {{#switch:{{#ifeq:time ago/الگو|time ago/الگو|undefined|{{#ifeq:time ago|sandbox|sysop|undefined}}}}
    |semi
    |autoconfirmed=autoconfirmed
    |administrator
    |full
    |sysop=sysop
    |undefined=
    |#default=}}
   |sysop|yes|no
  }}
 |create={{#if:
   {{#switch:{{#ifeq:time ago/الگو|time ago/الگو|undefined|{{#ifeq:time ago|sandbox|sysop|undefined}}}}
    |semi
    |autoconfirmed=autoconfirmed
    |administrator
    |full
    |sysop=sysop
    |undefined=
    |#default=}}
   |yes|no
  }}

|#default={{#if:

   {{#switch:{{#ifeq:time ago/الگو|time ago/الگو|undefined|{{#ifeq:time ago|sandbox|sysop|undefined}}}}
    |semi
    |autoconfirmed=autoconfirmed
    |administrator
    |full
    |sysop=sysop
    |undefined=
    |#default=}}
   |{{#ifeq:{{#switch:
        |semi
        |autoconfirmed=autoconfirmed
        |administrator
        |full
        |sysop=sysop
        |#default=}}
    |{{#switch:{{#ifeq:time ago/الگو|time ago/الگو|undefined|{{#ifeq:time ago|sandbox|sysop|undefined}}}}
      |semi
      |autoconfirmed=autoconfirmed
      |administrator
      |full
      |sysop=sysop
      |undefined=
      |#default=}}
    |no|yes
   }}
 |no}}

}}|yes|{{#ifeq:yes|yes|

| الگو:Mbox }}|}}{{#ifeq:{{#ifeq:الگو|الگو|{{#switch:{{#ifeq:-|-sysop|move|}}

 |semi
 |autoconfirmed={{#ifeq:|sysop|}}
 |move=
 |administrator
 |full
 |sysop
 |#default=}}}}{{#ifeq:الگو|پرونده|[[category:{{#switch:
 |semi
 |autoconfirmed=semi-protected
 |administrator
 |full
 |sysop
 |#default=protected}} images|time ago]]}}|no||{{#ifeq:الگو|الگو|{{#switch:{{#ifeq:-|-sysop|move|}}
 |semi
 |autoconfirmed={{#ifeq:|sysop|}}
 |move=
 |administrator
 |full
 |sysop
 |#default=}}}}{{#ifeq:الگو|پرونده|[[Category:{{#switch:
 |semi
 |autoconfirmed=Semi-protected
 |administrator
 |full
 |sysop
 |#default=Protected}} images|Time ago]]}}}}
 | {{#if: 
  | {{#ifeq:{{#switch:{{#switch:{{#ifeq:-|-sysop|move|}}
 |semi
 |autoconfirmed=semi
 |administrator
 |full
 |sysop=indef
 |move=move
 |#default=indef}}
 |move={{#ifeq:
   {{#switch:{{#ifeq:time ago/الگو|time ago/الگو|undefined|{{#ifeq:time ago|sandbox|sysop|undefined}}}}
    |semi
    |autoconfirmed=autoconfirmed
    |administrator
    |full
    |sysop=sysop
    |undefined=
    |#default=}}
   |sysop|yes|no
  }}
 |create={{#if:
   {{#switch:{{#ifeq:time ago/الگو|time ago/الگو|undefined|{{#ifeq:time ago|sandbox|sysop|undefined}}}}
    |semi
    |autoconfirmed=autoconfirmed
    |administrator
    |full
    |sysop=sysop
    |undefined=
    |#default=}}
   |yes|no
  }}

|#default={{#if:

   {{#switch:{{#ifeq:time ago/الگو|time ago/الگو|undefined|{{#ifeq:time ago|sandbox|sysop|undefined}}}}
    |semi
    |autoconfirmed=autoconfirmed
    |administrator
    |full
    |sysop=sysop
    |undefined=
    |#default=}}
   |{{#ifeq:{{#switch:
        |semi
        |autoconfirmed=autoconfirmed
        |administrator
        |full
        |sysop=sysop
        |#default=}}
    |{{#switch:{{#ifeq:time ago/الگو|time ago/الگو|undefined|{{#ifeq:time ago|sandbox|sysop|undefined}}}}
      |semi
      |autoconfirmed=autoconfirmed
      |administrator
      |full
      |sysop=sysop
      |undefined=
      |#default=}}
    |no|yes
   }}
 |no}}

}}|yes|{{#ifeq:yes|yes|

| الگو:Mbox }}|}}{{#ifeq:{{#ifeq:الگو|الگو|{{#switch:{{#ifeq:-|-sysop|move|}}

 |semi
 |autoconfirmed={{#ifeq:|sysop|}}
 |move=
 |administrator
 |full
 |sysop
 |#default=}}}}{{#ifeq:الگو|پرونده|[[category:{{#switch:
 |semi
 |autoconfirmed=semi-protected
 |administrator
 |full
 |sysop
 |#default=protected}} images|time ago]]}}|no||{{#ifeq:الگو|الگو|{{#switch:{{#ifeq:-|-sysop|move|}}
 |semi
 |autoconfirmed={{#ifeq:|sysop|}}
 |move=
 |administrator
 |full
 |sysop
 |#default=}}}}{{#ifeq:الگو|پرونده|[[Category:{{#switch:
 |semi
 |autoconfirmed=Semi-protected
 |administrator
 |full
 |sysop
 |#default=Protected}} images|Time ago]]}}}}
  | 
  }}
 }}

| other | #default =

}}
{{#ifeq: ¬ |

|

|
{{
 #if: 
 | 
 | 
  {{
  #if: {{#ifexist: 
  {{#if: 
  |  
  | {{#switch: الگو
 | 
 | پرونده
 | مدیاویکی
 | رده = بحث الگو
 | #default = الگو

}}:{{#switch: Time ago | sandbox | testcases = Time ago | #default = Time ago }}/doc

  }}
 | yes
 }}
  | [[{{fullurl:{{#if: 
 | 
 | {{#switch: الگو
 | 
 | پرونده
 | مدیاویکی
 | رده = بحث الگو
 | #default = الگو

}}:{{#switch: Time ago | sandbox | testcases = Time ago | #default = Time ago }}/doc

 }}|action=edit}} edit]] [purge] 
  | 
   [[{{fullurl:{{#if: 
 | 
 | {{#switch: الگو
 | 
 | پرونده
 | مدیاویکی
 | رده = بحث الگو
 | #default = الگو

}}:{{#switch: Time ago | sandbox | testcases = Time ago | #default = Time ago }}/doc

 }}| action=edit&preload={{
    #if: 
    | 
    | {{#ifeq: الگو | پرونده
     | Template:Documentation/preload-filespace
     | Template:Documentation/preload
     }} }} }} create]]
  }}
 }} {{#switch: ¬
 | ¬ =  
  {{#switch: الگو 
  | الگو = Template documentation
  | پرونده = Summary
  | #default = Documentation
  }}
 | #default = 
  ¬
}}

}} {{#switch: {{#if:|1|0}}{{#if:|1|0}}{{#ifexist:|1|0}}{{#ifexist:{{#switch: الگو

 | 
 | پرونده
 | مدیاویکی
 | رده = بحث الگو
 | #default = الگو

}}:{{#switch: Time ago | sandbox | testcases = Time ago | #default = Time ago }}/doc|1|0}} | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111 = | 0110 | 0111 = {{ {{{1}}} }} | 0001 | 0011 = {{ {{#switch: الگو

 | 
 | پرونده
 | مدیاویکی
 | رده = بحث الگو
 | #default = الگو

}}:{{#switch: Time ago | sandbox | testcases = Time ago | #default = Time ago }}/doc }} | 0000 | 0100 | 0010 | 0101 = }}

{{#if:
 {{#ifeq: | off
 |
 | {{#ifexist: 
  {{#if: 
  |  
  | {{#switch: الگو
 | 
 | پرونده
 | مدیاویکی
 | رده = بحث الگو
 | #default = الگو

}}:{{#switch: Time ago | sandbox | testcases = Time ago | #default = Time ago }}/doc

  }}
 | yes
 }}{{
  #switch: الگو
  | کاربر
  | الگو = yes
  }}
 }}
| {{#ifeq:none|none | | }} {{#if: |

}}

{{#switch:

| | warning | editnotice | system =

| #default =
This message box is using an invalid "type=" parameter and needs fixing.
[[Category:Wikipedia message box parameter needs fixing|الگو:Main otherالگو:Time ago]]

}} }}{{#if:

 {{#switch: Time ago
 | doc
 | testcases = strange
 }}

| [[Category:Wikipedia pages with strange ((documentation)) usage|الگو:Main otherالگو:Time ago]]

}}