الگو:Documentation/start box2

از IRMUG
پرش به: ناوبری، جستجو
{{#ifeq: ¬ |

|

|
{{
 #if: 
 | 
 | 
  {{
  #if: {{#ifexist: 
  {{#if: 
  |  
  | الگو:Documentation/start box2/doc
  }}
 | yes
 }}
  | [[{{fullurl:{{#if: 
 | 
 | الگو:Documentation/start box2/doc
 }}|action=edit}} edit]] [purge] 
  | 
   [[{{fullurl:{{#if: 
 | 
 | الگو:Documentation/start box2/doc
 }}| action=edit&preload={{
    #if: 
    | 
    | {{#ifeq: الگو | پرونده
     | Template:Documentation/preload-filespace
     | Template:Documentation/preload
     }} }} }} create]]
  }}
 }} {{#switch: ¬
 | ¬ =  
  {{#switch: الگو 
  | الگو = Template documentation
  | پرونده = Summary
  | #default = Documentation
  }}
 | #default = 
  ¬
}}

}}

{{#ifeq:{{#switch:{{#switch:{{#ifeq:-|-sysop|move|}}

 |semi
 |autoconfirmed=semi
 |administrator
 |full
 |sysop=indef
 |move=move
 |#default=indef}}
 |move={{#ifeq:
   {{#switch:{{#ifeq:documentation/start box2/الگو|documentation/start box2/الگو|undefined|{{#ifeq:documentation/start box2|sandbox|sysop|undefined}}}}
    |semi
    |autoconfirmed=autoconfirmed
    |administrator
    |full
    |sysop=sysop
    |undefined=
    |#default=}}
   |sysop|yes|no
  }}
 |create={{#if:
   {{#switch:{{#ifeq:documentation/start box2/الگو|documentation/start box2/الگو|undefined|{{#ifeq:documentation/start box2|sandbox|sysop|undefined}}}}
    |semi
    |autoconfirmed=autoconfirmed
    |administrator
    |full
    |sysop=sysop
    |undefined=
    |#default=}}
   |yes|no
  }}

|#default={{#if:

   {{#switch:{{#ifeq:documentation/start box2/الگو|documentation/start box2/الگو|undefined|{{#ifeq:documentation/start box2|sandbox|sysop|undefined}}}}
    |semi
    |autoconfirmed=autoconfirmed
    |administrator
    |full
    |sysop=sysop
    |undefined=
    |#default=}}
   |{{#ifeq:{{#switch:
        |semi
        |autoconfirmed=autoconfirmed
        |administrator
        |full
        |sysop=sysop
        |#default=}}
    |{{#switch:{{#ifeq:documentation/start box2/الگو|documentation/start box2/الگو|undefined|{{#ifeq:documentation/start box2|sandbox|sysop|undefined}}}}
      |semi
      |autoconfirmed=autoconfirmed
      |administrator
      |full
      |sysop=sysop
      |undefined=
      |#default=}}
    |no|yes
   }}
 |no}}

}}|yes|{{#ifeq:yes|yes|

| الگو:Mbox }}|}}{{#ifeq:{{#ifeq:الگو|الگو|{{#switch:{{#ifeq:-|-sysop|move|}}

 |semi
 |autoconfirmed={{#ifeq:|sysop|}}
 |move=
 |administrator
 |full
 |sysop
 |#default=}}}}{{#ifeq:الگو|پرونده|[[category:{{#switch:
 |semi
 |autoconfirmed=semi-protected
 |administrator
 |full
 |sysop
 |#default=protected}} images|documentation/start box2]]}}|no||{{#ifeq:الگو|الگو|{{#switch:{{#ifeq:-|-sysop|move|}}
 |semi
 |autoconfirmed={{#ifeq:|sysop|}}
 |move=
 |administrator
 |full
 |sysop
 |#default=}}}}{{#ifeq:الگو|پرونده|[[Category:{{#switch:
 |semi
 |autoconfirmed=Semi-protected
 |administrator
 |full
 |sysop
 |#default=Protected}} images|Documentation/start box2]]}}}}